www.chula-thammasat.com TEL:-->> 080-6129847

Tag Archive | "แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ"

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ติวเตอร์พี่ไอซ์รับสอน คณิตศาสตร์ม.ต้นและม.ปลาย วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Posted on 06 ธันวาคม 2011 by admin

รับสอนพิเศษตามบ้าน

Tutor  ติวเตอร์พี่ไอซ์รับสอนวิชา คณิตทุกระดับชั้น ปรับพื้นฐานความรู้เรื่องฟิสิกส์ ระดับชั้นม.ปลายรับสอนพิเศษแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม วิชา คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลายการสอนเน้นทำความเข้าใจพื้นฐานถึงนิยามและทฤษฎีบท พร้อมโจทย์ตัวอย่างต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบทั้งในโรงเรียนและการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ชื่อติวเตอร์พี่ ไอซ์

การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์   วิศวกรรมสำรวจ

มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกรดเฉลีย 3.75

วิชาที่รับสอน รับสอนพิเศษตามบ้าน และสถานที่ต่างๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
โดยทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนกลุ่มวิชา  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย ไม่ว่าจะเป็นเรียนพิเศษเพื่อปรับพื้นฐานด้านการคำนวณ ด้านภาษา วิชาอื่นๆ ในทุกระดับชั้นเรียนพิเศษเพื่อเพิ่มเกรดในทุกระดับชั้นติวเข้มก่อนสอบติวเข้มเพื่อเตรียมตัวสอบตรงเข้าระดับประถม มัธยม ที่มีชื่อเสียง ติวเข้มเพื่อเตรียมสอบตรงอื่นๆ ติวเตอร์ จากจุฬาฯและสถาปันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดความรู้ อัดแน่นทุกเนื้อหาวิชา

ปิดความเห็น บน ติวเตอร์พี่ไอซ์รับสอน คณิตศาสตร์ม.ต้นและม.ปลาย วิชา ฟิสิกส์ ม.ปลาย

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การสอนวรรณกรรม ประถมศึกษา

Posted on 09 พฤศจิกายน 2011 by admin

เริ่มต้นเขียน

การเรียนการสอนวรรณกรรม ประถมศึกษา : เริ่มต้นเขียน – Engaging With Literature: A Video Library, Grades 3-5 : Starting Out       ติดตามชมโจนาธาน โฮล์เดน เริ่มการสอนกวีนิพนธ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยโจนาธานจะคอยชี้แนะนักเรียนของเขาอย่างระมัดระวัง ขณะที่นักเรียนกำลังสร้างสรรค์ และศึกษาเนื้อหาของกวีนิพนธ์ด้วยการอภิปราย และการเขียน ชั้นเรียนนี้ศึกษาบทกวีเรื่อง Baseball, Snakes, and Summer Squash ของโดนัลด์ เอช. เกรฟส์ และเรื่อง Hey You! C’Mere: A Poetry Slam โดยเอลิซาเบท สวาโดส

เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนการอ่าน และวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสื่อ การเขียนวรรณกรรม และทำให้นักเรียนเกิดความเข้าในในการเรียนการสอน และนำความรูที่ได้รับจากอาจารย์ผู้สอน มาพัฒนาตนเอง สู่ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ และพัฒนาเด็กนักเรียนให้เป็นคนเก่งคนดี มีความรู้ความเข้าใจในการเล่าเรียนศึกษา และให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง และผู้อื่นในทางที่ถูกต้อง และออกไปใช้ชีวิตสู่สังคมได้อย่างมีความสุข โดย สุนียื ชีช้าง

การทำสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ได้มีความรู้เกี่ยวกับการเขียน การอ่าน และวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาสื่อ การเรียนวรรณกรรม และทำให้นักเรียนเกิดความเข้าในในการเรียน และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้ความเข้าใจในการเรียน และให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้กับตนเอง และผู้อื่นในทางที่ถูกต้อง และออกไปใช้ชีวิตสู่สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ต่อไป ขอบคุณมากครับ โดย ธีระศักดิ์ บุดดางาม

ที่มาโดย : http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=2138

ปิดความเห็น บน การสอนวรรณกรรม ประถมศึกษา


Advertise Here

Advertise Here


Tutor SAT Math and SAT verbal

Tutor IGCSE

Tutor GED

Tutor GMAT

Tutor CU-TEP

Tutor CU-AAT

Tutor CU-BEST

Tutor SMATR 1

Tutor SMATR 2

Tutor TOEIC

Tutor TOEFL

Tutor IELTS

Tutor Calculus

Tutor O-NET

Tutor GAT

Tutor PAT 1-7